ویزا 96 ساعته با هتل 135 درهم

ویزا 96 ساعته تک 140 درهم

 

ویزا 14 روزه با هتل 265 درهم

ویزا 14 روزه تک 270 درهم

 

ویزا 30 روزه 295 درهم

ویزا 90 روزه 730 درهم

 

Zain International 3* BB 100 DHS

 

Citymax Burdubai 3* BB 126 DHS

 

Al Sarab 3* Top BB 130 DHS

 

Avenue 4* BB 136 DHS

 

Copthorne 4* BB 158 DHS

 

City Season 4* BB 183 DHS

 

Metropolitan Sheikh Zayed 4* BB 185 DHS

 

Aloft City Centre 4* BB 190 DHS

 

Aloft Palm 4* BB 220 DHS